Smutsiga system?

Luftburna partiklar finns i de flesta miljöer vi befinner oss i. Olika typer av filter används ofta för att begränsa mängden partiklar för att göra miljön hälsosam att vistas i. Många av de system som finns i fastigheter oavsett om de är en del av utrustningen som används för att skapa ett gynnsamt klimat för olika typer av verksamhet eller det är utrustning som används i själva verksamheten blir också påverkade av partiklarna i luften. Nedsmutsningen bidrar till att systemens funktion försämras och vid kraftig nedsmutsning kan totalt funktionsbortfall uppträda med ofta flera negativa och kostsamma följdeffekter. Behovet av en effektiv rengöringsmetod är uppenbar.

Klimataggregat

För att spara energi och hålla nere kostnaderna används olika typer av energiåtervinnande system. Oftast är det någon typ av värmeväxlare som återvinner den värme/kyla som verksamheten är i behov av. Merparten av dessa system använder luft som ena eller båda medierna för återvinning av energi. Dessa system projekteras individuellt samt anpassas för att kunna uppnå önskad funktion till minsta möjliga driftkostnad.
Trots användning av luftfilter, som ska skydda värmeväxlare och batterier, uppstår alltid en försmutsning i form av en isolerande ytbeläggningar i dessa system. Denna försmutsning leder till minskad möjlighet för temperaturutbyte vilket i sin tur leder till höjda driftkostnader på grund av ökat behov av tillförd energi. På sikt leder det även till svårigheter att nå ställda temperatur- och luftombyteskrav – önskad funktion uteblir.

El/Elektronik

Idag används elektronik och elektromekanik i väldigt många sammanhang. Utrustningarna är oftast tillverkade för att fungera under lång tid för att säkerställa de funktioner som de skall ge i olika sammanhang. Oftast måste elektroniken kylas för att få den omgivande temperatur som krävs. Kylningen sker med luft, vilket innebär att försmutsning sker i utrustningen. Försmutsningen medför att den kylande effekten från passerande luftflöde avtar och att risken för fel i elektroniken ökar – önskad funktion uteblir.

OCO metoden™

Vad är OCO metoden™

OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad för kritiska miljöer som klimatsystem, elektronik och andra ömtåliga komponenter. Metoden är helt fri från användning av vatten och kemikalier. Effekten av rengöringen påverkar direkt systemens arbetsbelastning, funktionstillgänglighet och energiförbrukning.

Så fungerar den

Den plötsliga temperatursänkningen (till -79˚C) när torrisen möter ytan gör föroreningen spröd och får den att lättare släppa från underlaget. Torrisen förångas när den möter det varmare materialet och expanderar kraftigt vid övergången till gas, vilket bidrar till att föroreningen lossnar och pulveriseras. Till skillnad mot t.ex. sandblästring lämnar blästring med torris det underliggande materialet opåverkat. Torrisen förångas fullständigt och lämnar en torr och ren yta som inte kräver någon vidare rengöring med lösningsmedel eller andra kemikalier och heller ingen torktid. Eftersom torrisen helt förångas ar det endast det borttagna materialet som behöver samlas upp och hanteras. Detta gör blästring med torris till en mycket miljövänlig och tidsbesparande metod.

  • Sänker elförbrukningen och sparar pengar
  • Effektiv och miljövänlig rengöring utan vatten eller kemikalier
  • Process i tre steg: Inspektion, rengöring, efterkontroll
  • Skonsam rengöring som inte påverkar det underliggande materialet
  • Effektiv insamling av frigjord smuts
  • Tids och kostnadseffektiv metod

Våra tjänster

Rengöring med tre-stegs modellen

För att ge bästa service och resultat till våra kunder arbetar vi efter en tre-stegs modell som bygger på tre efterföljande moment: inspektion, rengöring och efterkontroll.
Vid inspektionen går vi tillsammans med kunden igenom de system och aggregat som kunden eventuellt vill ha rengjorda. Vi gör en bedömning av behovet och det förväntade resultatet av rengöringen samtidigt som vi planerar för hur rengöringen enklast utförs och hur utrustning för rengöring samt omhändertagande av avlägsnad smuts effektivast kan användas.
Rengöringen utförs alltid av ett team bestående av minst 2 personer för att arbetet skall bli både tidseffektivt och säkert utfört för såväl kunden som för våra medarbetare. Vi arbetar alltid med utrustning som är funktionskontrollerad och godkänd för de miljöer som vi kommer att befinna oss i.
Efterkontrollen gör vi tillsamman med representant för kunden. Syftet med efterkontrollen är både för att tillse att arbetet utförts som utlovat och för att kunden skall få dokumentation om det utförda arbetet, resultatet och eventuella observationer eller avvikelser.

Servicetjänstavtal

Vi erbjuder olika typer av avtal för uppdrag enligt tre-stegsmodellen. Syftet med avtalen är att ni som kund skall kunna ta del av våra tjänster på ett sätt som uppfyller era krav på effektivitet och kvalitet.

Test- och introduktionsutbildning

För kunder som vill lära sig mer om OCO metoden™ och dess möjligheter samt få utvalda objekt rengjorda genomför vi en-dagars test- och introduktionsutbildningar. Dessa dagar innehåller såväl teoretiska som praktiska delar och avslutas med att utvalda objekt rengörs och efterkontrolleras. Utbildningar genomförs alltid av ett team om 2 personer för att kunna ge kundens personal en komplett utbildning. Utbildningarna sker med fördel hos kunden.
För mer information om våra tjänster vänligen kontakta våra säljare.

Våra produkter

OCO Nordic AB är återförsäljare för Cold Jet® och deras produkter inom torrisblästringsområdet. Cold Jet® är en ohotad marknadsledare inom torrisblästring för professionellt bruk och de har genom forskning och innovation gjort det möjligt att effektivt och samtidigt skonsamt rengöra objekt inom ett stort antal områden. Tillsammans med Cold Jet® tillser vi att själva använda de mest lämpade produkterna vid våra rengöringsuppdrag samtidigt som vi kan erbjuda er Cold Jets® produkter när dessa med fördel integreras i kundens egen verksamhet.

Läs mer

Finansieringslösning

I samråd med partners kan OCO Nordic AB erbjuda er olika former av finansieringslösningar vid införskaffandet av produkter från Cold Jets® sortiment.

Service

OCO Nordic AB kan vid förfrågan erbjuda er förmånlig service på de Cold Jet® produkter som införskaffats via OCO Nordic AB.

Ett alternativ till att äga Cold Jet produkterna själv är att få tillgång till dem genom funktionshyra. Vid funktionshyra utgår en månadskostnad för tillgången till utvald utrustning från Cold Jets® sortiment.
För mer information om våra tjänster vänligen kontakta våra säljare.

Om oss

OCO Nordic AB är Sveriges främsta torrisblästringsbolag och arbetar tätt med Cold Jet som är världsledande leverantör av torrisblästringsutrustning.

Sedan år 2012 har företaget etablerat sina tjänster och maskiner på den Svenska och Nordiska marknaden där rengöring utan vatten eller kemikalier har blivit ett vedertaget begrepp inom rengöring av ventilationssystem / ventilationsaggregat och el-installationer.

Partners

OCO Nordic AB har skapat ett nätverk av partnerföretag för att gemensamt täcka den svenska marknaden geografiskt och inom flera verksamhetsområden. Tillsammans med detta partnernätverk och kunder skapar OCO Nordic AB de bästa förutsättningar till att utveckla och leverera innovativa lösningar för att hantera marknadens utmaningar.

Cold JetSchneider ElectricVinnova

För OCO Nordic AB är möjligheten till att bidra till ett hållbart samhälle av största vikt. Genom bl.a. medlemskap i Sustainable Business Hub och Cleantech Inn förenar OCO Nordic AB innovativ miljöteknik med hållbar affärsutveckling.

Cleantech Inn SwedenSustaniable Buisness HubEEF
Lunds Tekniska HögskolaTillvaxt verketEnergimyndigheten